• Het nieuwe merk met een oude ziel,

  een introductie van de merkgeschiedenis van Tysellin.
  Vóór 1200 na Christus bestond er in de weelderige landschappen van Nederland een land dat bekend stond als Tijsselinswaard. Het was een boeiende polder, omarmd door kronkelende rivieren en versierd met schilderachtige schoonheid. Het land bloeide met overvloedige hulpbronnen en was de thuisbasis van een levendige gemeenschap die de vruchtbare grond koesterde.

  De mensen van Tijsselinswaard hadden een aangeboren band met het land en koesterden het met liefde en toewijding. Ze werkten onvermoeibaar, verbouwden gewassen in een harmonieus bestaan ​​met de natuur. Hun levens waren verweven met de seizoenen, waarbij ze de overvloedige oogsten vierden en de uitdagingen doorstonden die de veranderende getijden met zich meebrachten.

  Maar het lot had voor Tijsselinswaard een andere weg in petto. In het jaar van de Sint Elisabethsvloed trof een catastrofale gebeurtenis de regio, waardoor de woede van het water loskwam en de polder werd overspoeld. Het eens zo bloeiende land werd ondergedompeld in de meedogenloze golven en liet een treurige erfenis achter.

  Tysellin belichaamde de essentie van het gelijknamige land: een eerbetoon aan de schoonheid en veerkracht van Tijsselinswaard. Net zoals de mensen van weleer de zondvloed doorstonden, is Tysellin een bewijs van toewijding, innovatie en vakmanschap.

  Het historische verhaal van Tysellin herinnert ons aan het vermogen van de menselijke geest om boven uitdagingen uit te stijgen, zich aan te passen en iets buitengewoons te creëren. Het is een eerbetoon aan de veerkracht van een land dat verloren, maar niet vergeten is, en een bewijs van de toewijding van het merk aan uitmuntendheid en innovatie in alles wat het onderneemt.

1 of 2
 • About Tysellin

  an introduction of the brand history of Tysellin.
  Before 1200 AD, in the lush landscapes of the Netherlands, there existed a land known as Tijsselinswaard. It was a captivating polder, embraced by winding rivers and adorned with picturesque beauty. The land thrived with abundant resources and was home to a vibrant community that cherished its fertile soil.


  The people of Tijsselinswaard possessed an innate connection to the land, nurturing it with love and dedication. They labored tirelessly, cultivating crops, and weaving a tapestry of harmonious existence with nature. Their lives were intertwined with the seasons, celebrating the bountiful harvests and weathering the challenges brought by the changing tides.


  But fate had a different path in store for Tijsselinswaard. In the year of the Sint Elisabethsflood, a catastrophic event struck the region, unleashing the fury of the waters and engulfing the polder. The once thriving land was submerged beneath the unforgiving waves, leaving behind a sorrowful legacy.


  Tysellin embodied the essence of its namesake land—a tribute to the beauty and resilience of Tijsselinswaard. Just as the people of old persevered through the flood, Tysellin stood as a testament to unwavering dedication, innovation, and craftsmanship.


  The historic story of Tysellin serves as a reminder of the human spirit’s ability to rise above challenges, adapt, and create something extraordinary. It is a tribute to the resilience of a land lost but not forgotten, and a testament to the brand’s commitment to excellence and innovation in all that it endeavors.

1 of 2